Školné pro školní rok 2022/2023 je 5.200,- Kč/měsíc.

 

Školné se ve školním roce hradí vždy 12 měsíců, jeho platba se nepřerušuje po dobu školních prázdnin.

 

V případě zapsaných více dětí je cena školného stanovena na 4.100 Kč/měsíc za druhého a každého dalšího zapsaného sourozence, který plní ve škole povinnou školní docházku.

 

 

Školné zahrnuje: 

  • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s principy Montessori pedagogiky
  • fond obnovy pomůcek
  • standardní hygienické prostředky
  • možnost využívat pobytu Žáka ve školní družině 
  • veškeré administrativní a provozní úkony spojené s účastí žáka naší školy na vzdělávání a stravování